Anunțuri publice 2017

Primăria Comunei Cașin


       In conformitate cu prevederile Legii nr. 54/2017 pentru modificarea si completarea OG nr. 28/2008 privind registrul agricol , se aduc la cunostinta cetatenilor urmatoarele prevederi legale cu privire la inscrierea datelor cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale :

Art.3 – Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale, si anume :

  1. capul gospodariei si membrii acesteia, dupa caz; reprezentantul legal al societatii/asociatiei agricole sau al persoanei juridice care are teren in proprietate/folosinta;
  2. terenurile pe care le detin in proprietate sau in folosinta pe categorii de folosinta si pe destinatie a terenului, intravilan/extravilan, suprafete cultivate cu principalele culturi si numarul de pomi, pe specii;
  3. efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la inceputul fiecarui an; evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, magari, catari, iepuri de casa, aniumale de blana, pasari, familii de albine, precum si alte animale domestice sau salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii, ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol;
  4. cladirile existente la inceputul anului pe raza localitatii;
  5. mijloacele de transport cu tractiune animala;
  6. mijloacele de transport cu tractiune mecanica, respectiv : tractoarele, autovehicule pentru transport marfuri, masinile si utilajele pentru agricultura si silvicultura;
  7. orice alte echipamente, utilaje si instalatii/agregate pentru agricultura si silvicultura.

 Art.8 – (1) Inscrierea datelor in registrul agricol in a carui raza administrativ –
teritoriala isi are domiciliul capul gospodariei se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere sau pe baza de documente, de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu. Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv, insotite de documente.
(2) Persoanele care nu au domiciliul in localitate au obligatia sa trimita declaratia prevazuta la alin.(1) prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratii prin procura.
(3) In cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaratia in conditiile alin.(1) sau, dupa caz, ale alin.(2).

Art.11 – (1) Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele :

  1. intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
  2. intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;
  3. persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la lit.a) si b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

(2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin.(1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea „report din oficiu” la rubrica „semnatura declarantului”.

Art.14 – Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa declare, in termenele prevazute la art.11, date corecte si complete, in vederea inscrierii acestora in registrul agricol.