Anunțuri publice 2018

Primăria Comunei Cașin

 ANUNT DE PARTICIPARE Pentru concursul de proiecte organizat pentru programul de finantare a activitatilor culturale din comuna Casin , pe anul 2018
 1. Comuna Caşin , având sediul în Comuna Caşin, jud Bacău, telefon / fax 0234331030 e-mail primaria_casin@yahoo.com
 2. Solicitanţi pot fi orice persoana fizică sau juridică fără scop patrimonial -care depun o propunere de proiect
 3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general , cu modificările şi completările ulterioare
 4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru Organizarea ,,Zilelor Comunei Caşin 2018,,
 5. Suma aprobată pentru anul 2018 – 30 000 lei
 6. Durata proiectului până la data de 31.08.2018
 7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte 26 iulie ora 12.00. Perioada între publicarea prezentului anunţ şi data limită de depunere a propunerilor este redusă la 15 zile lucrătoare pentru a oferi beneficiarilor timpul necesar bunei implementari a proiectelor (conform art 20, alin. (2) din legea 350/2005 actualizată )
 Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Comunei Caşin, strada Principală, jud Bacău, cod postal 607090
 Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea finanţării nerambursabile se va face în perioada de 27- 30   iulie 2018.
 8. Solicitarea finanţării nerambursabile Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în regulamentul privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul Comunei Caşin şi Cererea de finanţare se pot procura de la sediul comunei Caşin str Principală Jud Bacău tel/fax 0234/331030.

ANUNT
Nr. 4885 din 14.06.2018

Având în vedere prevederile  art.58 alin.(2) lit.,,b, alin.3 si alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.(22) ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.11 alin.5 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,  va aducem la cunostinta ca Primaria comunei Casin, judetul Bacau organizeaza concursul de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de :

  • Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Casin, judetul Bacau;
  • Conditii de studii de specialitate – studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor economice;
  • Conditii minime de vechime in specialitatea studiilor : – 9 ani;
  • Proba scrisa va avea loc in data de 16 iulie 2018, ora 10,00 iar interviul in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, ambele probe la sediul Primariei comunei Casin, judetul Bacau in sala de sedinte a consiliului local.
  • Continuare…