Anunțuri publice 2019

Primăria Comunei Cașin

Ședință ordinară a Consiliului Local Cașin – proiectul ordinii de zi

 Se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Caşin că, în conformitate cu dispoziţiile art.135 alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si prin Dispozitia primarului nr.241/10.12.2019 proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a consiliului local, convocat in data de 16.12.2019 , orele 9,00 este urmatorul:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.Initiator: primar
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului,
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inspector superior Ghiba Doina.
–  raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale aferenta fiecarui membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, pentru anul 2020. Initiator : primar.
Materiale :
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – consilier juridic Radu Maria-Daniela;
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Casin, judetul Bacau. Initiator : primar
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului,
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului- comisia de inventariere: Dragu Adrian, Comaneci Milica, Ticuleanu Luminita;
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. Initiator : primar
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inspector superior Ticuleanu Luminita
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Casin, judetul Bacau. Initiator : primar
Materiale :
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – consilier juridic Radu Maria-Daniela si referat Dragu Adrian;
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert;
– raportul comisiei de administratie publica,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor,
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la Studiul de Fezabilitate la investitia “Extindere retea de distributie gaze naturale in satele Curita si Casin, comuna Casin, judetul Bacau”. Initiator : primar.
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inspector superior Magureanu Mihaela
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investitia “Realizare termoizolatie planseu-fosta scoala din satul Curita, comuna Casin, judetul Bacau”. Initiator : primar
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inspector superior Magureanu Mihaela
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
8. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Casin. Initiator : primar.
Materiale:
–  referat de aprobare al initiatorului;
–  referat secretar general
– raportul comisiei de administratie publica,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor,
9. Proiect de hotarare privind introducerea in Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Casin, judetul Bacau a “Extindere retea alimentare cu apa potabila, punct DJ 115-Drumul Viilor, comuna Casin, judetul Bacau”la pozitia nr.332. Initiator : primar
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inspector superior Magureanu Mihaela
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
10. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de inventar a bunurilor de retur de la “Extindere retea alimentare cu apa potabila, punct DJ 115-Drumul Viilor, comuna Casin, judetul Bacau”, ce se transmite spre exploatare catre SC CRAB SA Bacau. Initiator : primar
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inspector superior Magureanu Mihaela
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
– rapoartele anuale ale comisiilor de specialitate ale consiliului local. Raportul anual al viceprimarului comunei Casin, judetul Bacau. Rapoartele anuale ale consilierilor locali.

Proiect de Hotarare privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi in, comuna Casin, judetul Bacău.
Proiectul de hotărâre poate fi descărcat în format .pdf. de aici…

Ședință ordinară a Consiliului Local Cașin.
Proiectul ordinii de zi poate fi descărcat în format .pdf de aici…


DISPOZITIA NR.87 DIN 15.04.2019
Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj  electoral

    Primarul comunei Casin, judetul Bacau , avand in vedere :
·    Adresa nr.LMM/7940/10.04.2019 a Institutiei Prefectului – Judetul Bacau prin care solicita stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral ;

  • Art.40 alin.1 din Legea nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, r, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • H.G nr.81/2019  pentru aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019;

In  temeiul art.68 si art.115 alin.1 lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE :
Art. 1 – Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral  in zone frecventate de cetateni,  fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile comunei Casin , dupa cum urmeaza :

  • In satul Casin, se stabileste locul special pentru afisaj electoral , in fata Primariei,
  • In satul Curita, se stabileste locul special pentru afisaj electoral,  in fata Caminului Cultural.

Art.2 –  (1) Utilizarea locurilor speciale pentru  afisaj electoral este permisa  numai partidelor politice , aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor minoritatilor nationale, candidatilor independenti  care participa la alegeri.
(2) Este interzisa utilizarea de catre partidul politic, alianta politica, alianta electorala, organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori de catre candidatul independent a locurilor speciale pentru afisaj electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori alt candidat independent.
(3) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale care participa la alegeri ori candidat independent poate aplica numai doua afise electorale.
Art.3 – In alte locuri decat cele stabilite la art.1, afisajul electoral este permis numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor si numai cu luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea sigurantei cetatenilor..
Art.4 – Primarul,  cu sprijinul organelor de ordine publica, este obligat sa asigure integritatea panourilor, a afiselor electorale si a altor materiale de propaganda electorala amplasate in locuri autorizate.
Art.5 – Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie primarului , Sefului Postului de Politie Casin si Prefectului Judetului Bacau.
Art.6 – Prezenta dispozitie  va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la locurile prevazute de art.1.