Blog

Primăria Comunei Cașin

 Se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Caşin că, în conformitate cu dispoziţiile art.135 alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si prin Dispozitia primarului nr.241/10.12.2019 proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a consiliului local, convocat in data de 16.12.2019 , orele 9,00 este urmatorul:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.Initiator: primar
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului,
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inspector superior Ghiba Doina.
–  raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale aferenta fiecarui membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, pentru anul 2020. Initiator : primar.
Materiale :
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – consilier juridic Radu Maria-Daniela;
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Casin, judetul Bacau. Initiator : primar
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului,
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului- comisia de inventariere: Dragu Adrian, Comaneci Milica, Ticuleanu Luminita;
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. Initiator : primar
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inspector superior Ticuleanu Luminita
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Casin, judetul Bacau. Initiator : primar
Materiale :
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – consilier juridic Radu Maria-Daniela si referat Dragu Adrian;
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert;
– raportul comisiei de administratie publica,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor,
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la Studiul de Fezabilitate la investitia “Extindere retea de distributie gaze naturale in satele Curita si Casin, comuna Casin, judetul Bacau”. Initiator : primar.
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inspector superior Magureanu Mihaela
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investitia “Realizare termoizolatie planseu-fosta scoala din satul Curita, comuna Casin, judetul Bacau”. Initiator : primar
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inspector superior Magureanu Mihaela
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
8. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Casin. Initiator : primar.
Materiale:
–  referat de aprobare al initiatorului;
–  referat secretar general
– raportul comisiei de administratie publica,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor,
9. Proiect de hotarare privind introducerea in Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Casin, judetul Bacau a “Extindere retea alimentare cu apa potabila, punct DJ 115-Drumul Viilor, comuna Casin, judetul Bacau”la pozitia nr.332. Initiator : primar
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inspector superior Magureanu Mihaela
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
10. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de inventar a bunurilor de retur de la “Extindere retea alimentare cu apa potabila, punct DJ 115-Drumul Viilor, comuna Casin, judetul Bacau”, ce se transmite spre exploatare catre SC CRAB SA Bacau. Initiator : primar
Materiale:
– referat de aprobare al initiatorului;
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inspector superior Magureanu Mihaela
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
– rapoartele anuale ale comisiilor de specialitate ale consiliului local. Raportul anual al viceprimarului comunei Casin, judetul Bacau. Rapoartele anuale ale consilierilor locali.