Serviciul datoriei publice

Primăria Comunei Cașin

 H.G. 145/2008
(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cazul in care contracteaza si/sau garanteaza finantari rambursabile interne si externe, sa publice pe pagina de internet a unitatilor administrativ-teritoriale respective, pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, urmatoarele date:
a) hotarirea Comisiei, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate, in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale;
d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecarei finantari rambursabile, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare, exprimata in luni;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila. HCL NR. 55 DIN 12.11.2015
Privind infiintarea Registrului de evidenta a datoriei publice locale si a Registrului de evidenta a garantiilor locale a comunei Casin, judetul Bacau si desemnarea persoanei care va tine aceste registre Consiliul Local al comunei Casin, judetul Bacau intrunit in sedinta extraordinara din data de 12.11.2015 la care participa ___ consilieri locali din cei 13 in functie, luand in dezbatere:
Raportul de specialitate al d-nei Cojocaru Marcela, inspector superior in cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri inregistrat cu nr. 9145/11.11.2015;
Expunerea de motive a primarului comunei Casin nr.9146/11.11.2015;
Prevederile art.62 alin.5 si alin. 7 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile OUG nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare; In conformitate cu prevederile punctului 9 din OMFP nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice;
In temeiul art.36 alin.4 lit.b , art.45 si art.115 lit.b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE:
Art.1 – Se infiinteaza pe suport hartie si/sau in format electronic, Registrul de evidenta a datoriei publice locale a comunei Casin, judetul Bacau si Registrul de evidenta a garantiilor locale a comunei Casin, judetul Bacau.
Art.2 – Se numeste d-na Cojocaru Marcela, inspector superior in cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri sa tina Registrul de evidenta a datoriei publice locale a comunei Casin si Registrul de evidenta a garantiilor locale a comunei Casin.
Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare d-nei Cojocaru Marcela, primarului comunei Casin si Prefectului Judetului Bacau.